Εργατικό / Ασφαλιστικό Δίκαιο


Δικηγορικό Γραφείο Παναγιώτας Δ. Χαλκίδη & Συνεργατών | Δικηγόρος Πειραιά | Δίκαιο Δημοσίων Έργων | Ανδρούτσου 130 & Τσαμαδου, Τ.Κ. 18532 Πειραιάς | Τηλ: 210 4172001 - Fax: 210 4172031 | Email: n.chalkidi@gmail.com
  • Το γραφείο μας διεκπεραιώνει με επιτυχία διαφορές Εργατικού Δικαίου, όπως μεταξύ άλλων αναγνώριση συμβάσεων αορίστου χρόνου, υποθέσεις συμβασιούχων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, διεκδικήσεις δουλευμένων, αποζημιώσεις απολύσεων και παντός είδους επιδομάτων.


  • Διαθέτουμε μεγάλη εμπειρία στον ολοκληρωμένο χειρισμό, σε αστικό και ποινικό επίπεδο, υποθέσεων εργατικών ατυχημάτων.


  • Στον τομέα του κοινωνικοασφαλιστικού δικαίου αναλαμβάνουμε κάθε είδους ένδικα βοηθήματα κατά ασφαλιστικών φορέων που αφορούν διεκδικήσεις συνταξιούχων (ύψος σύνταξης, εφάπαξ, αναγνώριση χρόνων προς υπηρεσίες κλπ).