Δίκαιο Τηλεπικοινωνιών


Δικηγορικό Γραφείο Παναγιώτας Δ. Χαλκίδη & Συνεργατών | Δικηγόρος Πειραιά | Δίκαιο Δημοσίων Έργων | Ανδρούτσου 130 & Τσαμαδου, Τ.Κ. 18532 Πειραιάς | Τηλ: 210 4172001 - Fax: 210 4172031 | Email: n.chalkidi@gmail.com

Το γραφείο μας συνεργάζεται με μεγάλη εταιρία κινητής τηλεφωνίας, παρέχοντας εξειδικευμένες νομικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες, που καλύπτουν το σύνολο του φάσματος του ολοένα εξελισσόμενου τομέα του δικαίου των τηλεπικοινωνιών.


Ενδεικτικά, αναλαμβάνουμε :


  • Κατάρτιση και έλεγχο συμβάσεων που σχετίζονται την κατασκευή, λειτουργία και παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών


  • Κατάρτιση και έλεγχο μισθωτηρίων συμβολαίων μεταξύ ιδιωτών και εταιρειών παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.


  • Αντιμετώπιση των πάσης φύσεως διαφορών που τυχόν ανακύπτουν εκ των ανωτέρω συμβάσεων σε αστικό και ποινικό επίπεδο.


  • Πλήρη νομική αντιμετώπιση πράξεων επιβολής προστίμων από Δημόσιες Αρχές που αφορούν στην εγκατάσταση και λειτουργία τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού με προσφυγή, αίτηση ακυρώσεως, ανακοπή και αναστολή εκτέλεσης των πράξεων αυτών.


  • Αποτελεσματική νομική αντιμετώπιση αγωγών, προσφυγών και λοιπόν ενδίκων μέσων Δημόσιων Αρχών, ενώσεων προσώπων και φυσικών προσώπων που αφορούν στην λειτουργία τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.