Αστικό Δίκαιο


Δικηγορικό Γραφείο Παναγιώτας Δ. Χαλκίδη & Συνεργατών | Δικηγόρος Πειραιά | Δίκαιο Δημοσίων Έργων | Ανδρούτσου 130 & Τσαμαδου, Τ.Κ. 18532 Πειραιάς | Τηλ: 210 4172001 - Fax: 210 4172031 | Email: n.chalkidi@gmail.com

Αναλαμβάνουμε πάσης φύσεως υποθέσεις αστικού δικαίου. Οι υποθέσεις αυτές αφορούν στις έννομες σχέσεις και στις διαφορές που ανακύπτουν μεταξύ ιδιωτών, οι οποίες αποτελούν τα πιο κοινά ζητήματα που απασχολούν τον καθένα από εμάς.


Ενδεικτικά αναφερόμενα, αναλαμβάνουμε τον εξώδικο και δικαστικό χειρισμό υποθέσεων που αφορούν σε:


 • Οφειλόμενα χρήματα : τακτική αγωγή ή διαταγή πληρωμής


 • Διαζύγιο (συναινετικό/ αντιδικία) αγωγή διαζυγίου, αγωγή για τα αποκτήματα των συζύγων κατά την διάρκεια του εγγάμου βίου, συμφωνητικά εξώδικης διευθέτησης της κοινής συζυγικής περιουσίας


 • Διατροφή συζύγου ή τέκνου, γονική μέριμνα, επικοινωνία: ασφαλιστικά μέτρα – τακτική αγωγή. Αντιμετώπιση των αστικών και ποινικών συνέπειες από την παράβαση των υποχρεώσεων αυτών.


 • Υιοθεσία - προσβολή πατρότητας - δικαστική συμπαράσταση.


 • Κληρονομικά ζητήματα : αποδοχή-αποποίηση κληρονομιάς – δημοσίευση διαθήκης, έκδοση κληρονομητηρίου , ερμηνεία διαθήκης, αγωγή μέμψεως αστόργου δωρεάς.


 • Μισθωτικές διαφορές : διαταγή απόδοσης μισθίου –διαταγή πληρωμής για άμεση απόδοση της χρήσης του μισθωμένου ακινήτου. Το γραφείο μας συνεργάζεται με έμπειρο περί την εκτέλεση δικαστικό επιμελητή για την άμεση και κατά το δυνατό οικονομικότερη εκτέλεση της εξωστικής απόφασης. Διαπραγμάτευση και σύνταξη μισθωτηρίων συμφωνητικών για επαγγελματική μίσθωση και μίσθωση κατοικίας.


 • Διαφορές συνιδιοκτητών : διαταγή πληρωμής ή αγωγή για οφειλές κοινοχρήστων.


 • Αγωγή για τη διεκδίκηση ακινήτου, αποβολή από τη νομή, ασφαλιστικά μέτρα νομής, υποθέσεις χρησικτησίας ακινήτου, πολεοδομικές παραβάσεις, αυθαίρετα, συνιδιοκτησία, συγκυριότητα, κοινωνία δικαιώματος, επικαρπία, ψιλή κυριότητα, οριζόντια και κάθετη ιδιοκτησία, δουλεία, διανομή, ενέχυρο, υποθήκη, προσημείωση υποθήκης.


 • Εγγραφές στο κτηματολόγιο, αγωγή και αίτηση στο δικαστήριο για διόρθωση κτηματολογικών εγγραφών (εμβαδού ακινήτου, τίτλου κυριότητας, αγνώστου ιδιοκτήτη, ποσοστού συγκυριότητας, κ.α).


 • Προστασία προσωπικότητας : αγωγή για προστασία από κάθε προσβολή της προσωπικότητας σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο.


 • Ίδρυση σωματείων - αστικών μη κερδοσκοπικών εταιρειών.