Διοικητικό Δίκαιο


Δικηγορικό Γραφείο Παναγιώτας Δ. Χαλκίδη & Συνεργατών | Δικηγόρος Πειραιά | Δίκαιο Δημοσίων Έργων | Ανδρούτσου 130 & Τσαμαδου, Τ.Κ. 18532 Πειραιάς | Τηλ: 210 4172001 - Fax: 210 4172031 | Email: n.chalkidi@gmail.com

Το γραφείο μας δραστηριοποιείται σε όλο το φάσμα του Διοικητικού Δικαίου με παροχή ολοκληρωμένων νομικών υπηρεσιών στα Διοικητικά Δικαστήρια όλης της χώρας και ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, όπως άσκηση ένδικων μέσων, προσφυγών κατά πράξεων φορέων κοινωνικής ασφάλισης, επιβολής προστίμων και διοικητικών κυρώσεων, ανακοπών στο πλαίσιο διοικητικής εκτέλεσης.


  • Υποθέσεις δημοσιοϋπαλληλικού δικαίου, αιτήσεις ακυρώσεως, δικαστική διεκδίκηση επιδομάτων και μισθολογικών παροχών,


  • Προσφυγές κατά πράξεων διοικητικών κυρώσεων σε βάρος καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.


  • Διοικητικές διαφορές ουσίας και αιτήσεις ακυρώσεως διοικητικών και κανονιστικών πράξεων της Διοίκησης.