Δίκαιο Δημοσίων Έργων


Δικηγορικό Γραφείο Παναγιώτας Δ. Χαλκίδη & Συνεργατών | Δικηγόρος Πειραιά | Δίκαιο Δημοσίων Έργων | Ανδρούτσου 130 & Τσαμαδου, Τ.Κ. 18532 Πειραιάς | Τηλ: 210 4172001 - Fax: 210 4172031 | Email: n.chalkidi@gmail.com

Το δίκαιο δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών και το δίκαιο τοπικής αυτοδιοίκησης βρίσκεται παραδοσιακά στον πυρήνα της δραστηριότητας του γραφείου μας. Το γραφείο μας έχει συνεργαστεί με πληθώρα φορέων δραστηριοποιούμενων στον τομέα αυτό, τόσο από την πλευρά των εργοληπτικών επιχειρήσεων, μελετητών και προμηθευτών όσο και από την πλευρά του κυρίου του έργου. (Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ, Ο.Τ.Α).

Παρέχουμε ολοκληρωμένη νομική υποστήριξη, με δικαστική ή εναλλακτική επίλυση διαφορών, για το σύνολο των ζητημάτων που ανακύπτουν τόσο κατά το προσυμβατικό στάδιο όσο και κατά το στάδιο εκτέλεσης των σχετικών συμβάσεων.

Ειδικότερα παρέχουμε :


  • Νομική υποστήριξη εργοληπτικών επιχειρήσεων κατά τη διαδικασία ανάθεσης δημοσίων έργων: Ενστάσεις, διοικητικές προσφυγές, ένδικα βοηθήματα κάθε μορφής (αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων, αιτήσεις ακυρώσεως κ.λπ.).


  • Παροχή πλήρους νομικής υποστήριξης κατά τον προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο.


  • Νομική υποστήριξη εργοληπτικών επιχειρήσεων κατά το στάδιο εκτέλεσης δημοσίου έργου: Ενστάσεις, αιτήσεις θεραπείας, ένδικα βοηθήματα ενώπιον των πολιτικών και διοικητικών εφετείων, αιτήσεις αναιρέσεως ενώπιον ανωτάτων δικαστηρίων κάθε δικαιοδοσίας.


  • Νομική υποστήριξη για την κατά το δυνατόν ταχύτερη είσπραξη ανεξόφλητων λογαριασμών δημόσιων και δημοτικών έργων, υπηρεσιών, προμηθειών.


  • Νομική υποστήριξη φορέων κατασκευής του δημόσιου τομέα τόσο κατά την κατάρτιση των διακηρύξεων – συμβάσεων όσο και κατά τη διάρκεια κατασκευής των έργων. Επίσης παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες στους φορείς αυτούς κατά τον έλεγχο συμβατότητας των διακηρύξεων με το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο.


  • Γνωμοδοτική υποστήριξη σε όλη την έκταση του δικαίου των δημοσίων έργων σε δημόσιους, ιδιωτικούς φορείς, εργοληπτικές ενώσεις και αναδόχους επιχειρήσεις.


  • Δίκαιο μελετών τεχνικών έργων: Διαγωνισμοί για την ανάθεση μελετών, εκτέλεση των συμβάσεων μελετών.