Αποφάσεις


Δικηγορικό Γραφείο Νότας Δ. Χαλκίδη | Δικηγόρος Πειραιά | Δίκαιο Δημοσίων Έργων | Ανδρούτσου 130 & Τσαμαδου, Τ.Κ. 18532 Πειραιάς | Τηλ: 210 4172001 - Fax: 210 4172031 - Κιν: 6944 432048

Ειρηνοδικείο Καλαυρίας 22/2012


Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα - Ορισμός μηνιαίων καταβολών - Εξαίρεση κύριας κατοικίας - Συνυπαιτιότητα τράπεζας στην υπερχρέωση -.

Εν μέρει δεκτή αίτηση για υπαγωγή προσώπου στη ρύθμιση του νόμου για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα. Κρίθηκε ότι συντρέχει η συνυπαιτιότητα της πιστώτριας στην υπερχρέωση της αιτούσας καθώς η πρώτη κατέστησε την δεύτερη εγγυήτρια σε μεγάλου ύψους σύμβαση πίστωσης, ενώ τα εισοδήματά της δεν το δικαιολογούσαν. Ρύθμιση οφειλών με μηνιαίες καταβολές και εξαίρεση της κύριας κατοικίας της αιτούσας. Καθορισμός καταβολών για την διάσωση της κύριας κατοικίας και προνομιακή απαίτηση πιστώτριας, καθόσον αυτή είναι εξοπλισμένη με προσημείωση υποθήκης.

Αριθμός απόφασης: 22/2012

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΛΑΥΡΙΑΣ

(Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας)

Συγκροτήθηκε από τον Ειρηνοδίκη Χρήστο Δήμο και την Γραμματέα Ελένη Κανατσίδη.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 24 Απριλίου 2012, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Της αιτούσας: Ε. χήρας Ν.Τ. το γένος Κ.Γ. κατοίκου Σκαπετίου Τροιζηνίας, η οποία εμφανίστηκε με τον πληρεξούσιο δικηγόοο της Δημήτριο Βέργο.

Των μετεχουσών στη δίκη πιστωτριών ανώνυμων τραπεζικών εταιριών, που εδρεύουν στην Αθήνα και εκπροσωπούνται νόμιμα, κατέστησαν διάδικο, μετά τη νόμιμη κλήτευση της [άρθρα 5 v. 3Β69/2010 και 746 παρ.2 ΚΠολΔ], και φέρουν τις επωνυμίες: 1) EFG EUROBANK ERGASIAS ΑΕ, που εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο της Χρυσάνθη Κρεμύδα. 2) ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., που εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο της Λίνα Κωστοπούλου.

Η αιτούσα με την από 16.5.2011 αίτησή της, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του δικαστηρίου αυτού με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 2/2011, ζητεί όσα αναφέρονται σε αυτή.

Αρχική δικάσιμος για την εκδίκαση της αίτησης ορίστηκε η 8.11.11 και μετά από αναβολή η δικάσιμος που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, οπότε η υπόθεση αυτή εκφωνήθηκε νόμιμα με τη σειρά του σχετικού πινακίου και συζητήθηκε.

Το Δικαστήριο άκουσε τους πληρεξούσιους δικηγόρους των διαδίκων, οι οποίοι αναφέρθηκαν στις έγγραφες προτάσεις τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται σε αυτές και στα πρακτικά.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Η αιτούσα, επικαλούμενη με την αίτησή της ότι έχει περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών της ζητεί τη διευθέτηση τους από το δικαστήριο κατά το προτεινόμενο από αυτήν σχέδιο, ώστε να επέλθει η μερική απαλλαγή της από κάθε τυχόν υφιστάμενο υπόλοιπο χρεών της έναντι των αναφερομένων στην αίτηση πιστωτριών της τραπεζικών εταιριών.

Η αίτηση εισάγεται αρμοδίως και παραδεκτώς ενώπιον αυτού του δικαστηρίου της περιφέρειας της κατοικίας της αιτούσας κατά την διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας (άρθρο 3 ν. 3869/2010). Για το παραδεκτό της έχει προσκομισθεί νομίμως η βεβαίωση η προβλεπομένη από το άρθρο 2 παρ. 2 του νόμου 3869/2010 περί αποτυχίας της απόπειρας εξώδικου συμβιβασμού (βλ. την από 12.5.11 βεβαίωση του δικηγόρου Δημητρίου Βέργου και την με ημερομηνία 31.5.11 υπεύθυνη δήλωση της αιτούσας για την ορθότητα και πληρότητα της κατάστασης της περιουσίας της και των εισοδημάτων της, των πιστωτών της και των απαιτήσεων τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα καθώς και για τις μεταβιβάσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων της κατά την τελευταία τριετία. Περαιτέρω, από την αυτεπάγγελτη έρευνα του δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία, προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη σχετική αίτηση της αιτούσας, ούτε έχει εκδοθεί προγενέστερη απόφαση για τη διευθέτηση των οφειλών της με απαλλαγή της από υπόλοιπα χρεών (αρθρ. 13 παρ. 2 ν. 3869/2010).

Η αίτηση, στην οποία περιλαμβάνονται και τα στοιχεία του άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010, είναι ορισμένη και νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 8, 9 και 11 του ιδίου νόμου. Εφ' όσον δε δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ της αιτούσας και ίων πιστωτών της, πρέπει η αίτηση να ερευνηθεί και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

Από την εκτίμηση της ένορκης εξέτασης του μάρτυρος της αιτούσας στο ακροατήριο του δικαστηρίου, η οποία περιέχεται στα πρακτικά συνεδρίασης και των εγγράφων που προσκομίζουν οι διάδικοι, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα: η αιτούσα είναι συνταξιούχος χήρα ναυτικού, ηλικίας 70 ετών, και διαμένει στο χωριό Σκαπέτι του Δήμου Tροιζηνίας. Στην αίτηση της προσδιορίζει τις καθαρές μηνιαίες αποδοχές της από σύνταξη στα 888 ευρώ και το ποσό αυτό αποδεικνύεται από τα προσκομιζόμενα από αυτήν έγγραφα. Με βάση τα δεδομένα αυτά, το Δικαστήριο εκτιμάται, λαμβάνοντας υπ' όψη και τα διδάγματα της κοινής πείρας, το ποσό που είναι αναγκαίο να δαπανάται μηνιαίως για την κάλυψη των βασικών βιοτικών αναγκών της ανέρχεται σε 500 ευρώ περίπου, δεδομένου ότι διαμένει σε ιδιόκτητη κατοικία, το κόστος συντήρησης και τα πάγια έξοδα της οποίας είναι χαμηλά. Η αιτούσα έχει οφειλές που ανέρχονται αθροιστικά: 1) έναντι της EUROBANK, ως εγγυήτρια σε σύμβαση πιστώσεως στο ποσό των 563.905,91 ευρώ και 2) έναντι της ALPHA BANK από δύο συμβάσεις καταναλωτικών δανείων στο ποσό των 5.695,04 ευρώ Ήτοι το σύνολο της οφειλής της αιτούσας ανέρχεται σε 569.600,95 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων τόκων και εξόδων μέχρι του χρονικού σημείου που χορηγήθηκαν οι σχετικές βεβαιώσεις οφειλών από την κάθε μία Τράπεζα. Εν προκειμένω είναι προφανής η υπερχρέωση της αιτούσας και η συνυπαιτιότητα της α' των καθ' ων στην υπερχρέωση αυτή, δεδομένου ότι κατέστησε την αιτούσα εγγυήτρια σε πολύ μεγάλου ύψους σύμβαση πιστώσεως, ενόσω τα δηλούμενα από αυτήν εισοδήματα δεν δικαιολογούσαν την παροχή εγγύησης για ένα τέτοιου ύψους ποσό. Εν προκειμένω μάλιστα δεν είναι δυνατόν να κριθεί ότι για την αιτούσα -εγγυήτρια η σύμβαση εγγύησης που υπέγραψε με την α' των καθ' ων αποτελεί αντικειμενικώς εμπορική πράξη και μάλιστα πρωτοτύπως, διότι η εγγύηση δεν παρασχέθηκε από αυτήν κατά εκμετάλλευση της πίστης που παρέχει το όνομά της και η οικονομική της επιφάνεια με την είσπραξη από αυτήν αμοιβής ή άλλης χρηματικής ωφέλειας ή με οποιοδήποτε άλλο, άμεσο ή έμμεσο, οικονομικό όφελος που αρύεται από την πράξη για την οποία η εγγύηση.

Η αιτούσα, λαμβανομένων υπ' όψη των οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών, έχει περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία να πληρώσει στο ακέραιο τις χρηματικές οφειλές της. Έχει στην κυριότητά της μία διώροφη οικοδομή, που έχει συνολική επιφάνεια 139, 40 τ.μ., είναι κτισμένη σε οικόπεδο 80,94 τ. μ., βρίσκεται στο χωριό «Σκαπέτι» Τροιζηνίας και χρησιμεύει ως κύρια κατοικία αυτής. Η ταυτότητα του εν λόγω ακινήτου προκύπτει από την προσαγόμενη με αριθμό 1749/2010 έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης που επέβαλε σε αυτό η α' των καθ' ων. Σύμφωνα με την έκθεση αυτή, το ακίνητο περιήλθε στην αιτούσα με προικοσυμβόλαιο το έτος 1982 και επομένως συνάγεται ότι η παλαιότητά του είναι ακόμη παλαιότερη. Τιμή πρώτης προσφοράς ορίστηκε η αντικειμενική αξία του ακινήτου, που υπολογίστηκε από τον συντάξαντα την έκθεση δικαστικό επιμελητή στο ποσό των 61.871 ευρώ. Η αιτούσα προσδιορίζει στο δικόγραφο της αίτησης της την εμπορική αξία της κύριας κατοικίας της στο ποσό των 80.433, 44 ευρώ, ήτοι την αντικειμενική αξία προσαυξημένο κατά 33%. Το Δικαστήριο αποδέχεται ως εύλογο και σωστό τον εν λόγω προσδιορισμό, αφού άλλωστε δεν υπάρχει και σχετικός αντίλογος από τις καθ' ων. Ορίζει την εμπορική του αξία στο ποσό των 80.000 ευρώ, λαμβανομένης υπ' όψη της παλαιότητάς του και της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας που έχει οδηγήσει σε πάγωμα της αγοραστικής κίνησης και σε πτώση των τιμών. Η αιτούσα με το δικόγραφο της αίτησής της ζήτησε να εξαιρεθεί το ακίνητο αυτό από την εκποίηση.

Επειδή η αιτούσα αδυνατεί ανυπαίτια να εξυπηρετήσει τις παραπάνω οφειλές της, το δε προτεινόμενο από αυτήν σχέδιο ρύθμισης αυτών δεν έγινε δεκτό από τις πιστώτριες Τράπεζες, πρέπει το Δικαστήριο να προβεί σε ρύθμιση μηνιαίων καταβολών από τα εισοδήματά της για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών προς μερική εξόφληση των οφειλών της. Αφού ληφθούν υπ' όψη όλα τα παραπάνω στοιχεία η κάθε μηνιαία καταβολή πρέπει να οριστεί σε 380 ευρώ, δεδομένου ότι κρίνεται ότι το απομένον μηνιαίο εισόδημα επαρκεί για την κάλυψη των βασικών βιοτικών αναγκών της. Περαιτέρω λόγω της χαώδους δυσαναλογίας που υπάρχει μεταξύ της οφειλής προς κάθε μία των καθ' ων, το Δικαστήριο κρίνει ότι η οφειλή της αιτούσας προς την β' των καθ' ων θα πρέπει να διαγραφεί οριστικά, με τον ορισμό μηδενικών καταβολών, δεδομένου ότι ο αναλογικός επιμερισμός του δυναμένου να καταβάλλεται από την αιτούσα ποσού θα οδηγούσε στην μηνιαία καταβολή προς την β' των καθ' ων του ποσού των 3,80 ευρώ.

Το ακίνητο ιδιοκτησίας της αιτούσας, που χρησιμεύει ως κύρια κατοικία της, δεν υπερβαίνει το προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις όριο αφορολόγητης απόκτησης πρώτης κατοικίας, προσαυξημένο κατά 50% και πρέπει να εξαιρεθεί από την εκποίηση. Το συγκεκριμένο ακίνητο είναι βεβαρημένο με εμπράγματη ασφάλεια υπέρ της EUROBANK (βλ. την με αριθμό 1796/2011 επαναληπτική περίληψη κατασχετήριας έκθεσης του δικαστικού επιμελητή ...). Με βάση την προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 2 Ν. 3869/2010 ρύθμιση, και εφ' όσον προβάλλεται αίτημα εξαίρεσης της κατοικίας της από την εκποίηση και συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου, η ρύθμιση αυτή είναι υποχρεωτική για το Δικαστήριο (βλ. σε Κρητικό ο.π. σελ. 148, αριθ. 16). Έτσι θα πρέπει να οριστούν μηνιαίες καταβολές για τη διάσωση του μοναδικού ακινήτου της οφειλέτριας-αιτούσας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κατοικία (άρθρο 9 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του Ν. 3869/2010), για την οποία θα πρέπει να καταβάλει το 85% της εμπορικής της αξίας, δηλαδή το ποσό των 68.000 ευρώ (80.000 ευρώ χ 85%). Η αποπληρωμή του ποσού αυτού θα γίνει εντόκως, χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος κατά τον τελευταίο μήνα νια τον οποίο θα υφίσταται μέτρηση κατά τον χρόνο της καταβολής, αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Θα ξεκινήσει από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, ο δε χρόνος τοκοχρεωλυτικής εξόφλησης του ποσού αυτού πρέπει να οριστεί σε δέκα επτά (17) έτη, λαμβανομένης υπόψη της παραπάνω οικονομικής της δυνατότητας. Η μηνιαία δόση, που θα καταβάλει η αιτούσα στα πλαίσια της ρύθμισης αυτής, ανέρχεται στο ποσό των 334 ευρώ {68.000 ευρώ : 204 μήνες). Η καταβολή της δόσης αυτής θα γίνεται το πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα και η έναρξη καταβολής των δόσεων αυτών τοποθετείται στον μήνα Ιούλιο 2012. Από τις καταβολές αυτές για τη διάσωση της κύριας κατοικίας θα ικανοποιηθεί προνομιακά π απαίτηση της ανωτέρω 1ης πιστώτριας, καθ' όσον η απαίτησή της απ' αυτό, όπως προαναφέρθηκε, είναι εξοπλισμένη με εμπράγματη ασφάλεια και συγκεκριμένα με προσημείωση υποθήκης. Η αιτούσα θα απαλλαγεί του πέραν του 85% ποσού της οφειλής της, κατά τα ανωτέρω.

Κατ' ακολουθία των ανωτέρω εκτιθεμένων θα πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή n αίτηση ως και κατ' ουσία βάσιμη και να ρυθμιστούν τα χρέη της αιτούσας.

Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 6 του ν. 3869/2010.

ΓΙΑ TΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αίτηση.

ΟΡΙΖΕΙ μηδενικές καταβολές για την οφειλή της αιτούσας προς την β' των καθ' ων.

ΕΞΑΙΡΕΙ της εκποίησης μία διώροφη οικοδομή, που έχει συνολική επιφάνεια 139,40 τ.μ., είναι κτισμένη σε οικόπεδο 80,94 τ.μ., βρίσκεται στο χωριό «Σκαπέτι» Τροιζηνίας, ιδιοκτησίας της αιτούσας, που χρησιμεύει ως κύρια κατοικία της.

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στην αιτούσα την υποχρέωση να καταβάλει για τη διάσωση της κατοικίας της στην 1η πιστώτρια το ποσό των τριακοσίων τριάντα τεσσάρων (334) ευρώ μηνιαίως και επί δέκα επτά (17) έτη, ήτοι 204 μήνες. Η καταβολή των δόσεων αυτών θα αρχίσει από τον μήνα Ιούλιο 2012, θα πραγματοποιείται το πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα και θα γίνει χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο που θα ισχύει κατά τον χρόνο της αποπληρωμής σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στον Πόρο στις 21 Ιουνίου 2012.

Ο ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ