Εμπορικό Δίκαιο


Δικηγορικό Γραφείο Παναγιώτας Δ. Χαλκίδη & Συνεργατών | Δικηγόρος Πειραιά | Δίκαιο Δημοσίων Έργων | Ανδρούτσου 130 & Τσαμαδου, Τ.Κ. 18532 Πειραιάς | Τηλ: 210 4172001 - Fax: 210 4172031 | Email: n.chalkidi@gmail.com

Παρέχουμε πλήρη νομική κάλυψη και υπηρεσίες σε επιχειρήσεις και εταιρείες σε μόνιμη και σταθερή συνεργασία ή σε επιμέρους υποθέσεις, σε κάθε τομέα και έκφανση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.


Ειδικότερα :


  • Σύσταση εταιρείας οποιουδήποτε τύπου (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., Ε.Μ.Ε.) σε συνεργασία με λογιστή και για την έναρξη στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.


  • Υποθέσεις δημοσιοϋπαλληλικού δικαίου, αιτήσεις ακυρώσεως, δικαστική διεκδίκηση επιδομάτων και μισθολογικών παροχών.


  • Προσφυγές κατά πράξεων διοικητικών κυρώσεων σε βάρος καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.


  • Διοικητικές διαφορές ουσίας και αιτήσεις ακυρώσεως διοικητικών και κανονιστικών πράξεων της Διοίκησης.