Αποφάσεις


Δικηγορικό Γραφείο Νότας Δ. Χαλκίδη | Δικηγόρος Πειραιά | Δίκαιο Δημοσίων Έργων | Ανδρούτσου 130 & Τσαμαδου, Τ.Κ. 18532 Πειραιάς | Τηλ: 210 4172001 - Fax: 210 4172031 - Κιν: 6944 432048

Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιώς 3629/2012


Ασφαλιστικά μέτρα - Ανάθεση επιμέλειας ανήλικου τέκνου σε πατέρα -.

Ανάθεση επιμέλειας ανήλικης (7 ετών) στον αιτούντα πατέρα της. Πραγματικό συμφέρον τέκνου. Παράβαση καθηκόντων επιμέλειας. Ανεπίτρεπτα σωφρονιστικά μέτρα που θίγουν την αξιοπρέπεια του τέκνου. Εφαρμογή του άρθρου 1518 παρ. 2 εδ. β' ΑΚ.

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 3629/2012

2871/2012

3298/2012

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

(Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων)

Αποτελούμενο από τη Δικαστή Αριστέα Ρουσέα, Πρόεδρο Πρωτοδικών, που ορίστηκε με κλήρωση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3327/2005.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 7 Αυγούστου 2012, χωρίς τη σύμπραξη γραμματέα, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Α) ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ..., κατοίκου Περάματος Αττικής, ο οποίος παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου Βαλεντίνης Μέτου.

ΤΗΣ ΚΑΘ' ΗΣ Η ΑΙΤΗΣΗ: ..., εν διαστάσει συζύγου ..., κατοίκου Καμινιών Πειραιώς, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου Γεωργίου Πουλιάκα.

Β) ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ: ..., κατοίκου Πειραιά (Καμίνια), ενεργούσης για τον εαυτό της ατομικώς και ως ασκούσης την επιμέλεια του προσώπου του ανηλίκου τέκνου της, Σταυρούλας, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου Γεωργίου Πουλιάκα.

ΤΟΥ ΚΑΘ' ΟΥ Η ΑΙΤΗΣΗ: ..., κατοίκου Περάματος, ο οποίος παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου Βαλεντίνας Μέτου.

Ο αιτών - καθ' ου η αίτηση και η καθ' ης η αίτηση - αιτούσα, ζήτησαν να γίνουν δεκτές οι από 25-5-2012 και από 29-6-2012 αιτήσεις τους, που κατατέθηκαν στη Γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού με αριθμούς 2871/2012 και 3298/2012 αντίστοιχα, και προσδιορίστηκαν, μετά από αναβολή της α' αίτησης, για την παραπάνω δικάσιμο.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτοί.

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΚΑΙ ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με την κρινόμενη από 25-5-2012 αίτηση ο αιτών επικαλούμενος επείγουσα περίπτωση, ζητεί, να του ανατεθεί προσωρινά η επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου του Σταυρούλας που απέκτησε με την καθής από το νόμιμο γάμο τους και με την οποία βρίσκεται σε διάσταση. Επίσης ζητεί να απειληθεί σε βάρος της καθής χρηματική ποινή και προσωπική κράτηση για κάθε παράβαση της εκδοθησομένης απόφασης . Η εν λόγω αίτηση παραδεκτώς και αρμοδίως έχει εισαχθεί προς συζήτηση στον παρόν Δικαστήριο κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 686 επ. ΠολΔ) και είναι νόμιμη πλην του παρακάτω αιτήματος στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1510, 1511, 1512, 1514, 1518 ΑΚ και 735 ΚΠολΔ. Το αίτημα περί απειλής χρηματικής ποινής και προσωπικής κράτησης για κάθε παράβαση της εκδοθησομένης απόφασης είναι απορριπτέο ως μη νόμιμο, διότι αναφορικά με την επιμέλεια δεν ζητείται με την αίτηση και η παράδοση του τέκνου και ως εκ τούτου η διάταξη αυτή δεν είναι εκτελεστή (I Μπρίνιας Αναγκ Εκτέλεση αρθρ. 950 παρ. 245). Πρέπει επομένως κατά το μέρος που κρίθηκε νόμιμη να ερευνηθεί περαιτέρω κατ' ουσίαν.

Με την από 29-6-2012 αίτηση η αιτούσα, ζητεί, επικαλούμενη επείγουσα περίπτωση να αφαιρεθεί προσωρινά η άσκηση της γονικής μέριμνας του ανηλίκου τέκνου της Σταυρούλας από τον καθού πατέρας της με τον οποίο βρίσκεται σε διάσταση και να ανατεθεί προσωρινά η αποκλειστική άσκηση της γονικής μέριμνας του ανηλίκου τέκνου της σε αυτή, διότι ο καθού παραβαίνει τα καθήκοντα που επιβάλλει το λειτούργημα της γονικής μέριμνας , κατά τα αναφερόμενα ειδικότερα στη αίτηση, άλλως να περιορισθεί προσωρινώς το δικαίωμα επικοινωνίας του με το ανήλικο τέκνο του ..., το οποίο έχει ρυθμισθεί με το από 9-5-2011 ιδιωτικό συμφωνητικό με τον τρόπο που ειδικότερα περιγράφεται σε αυτή (αίτηση), διότι τούτο επιβάλλει το συμφέρον του τέκνου καθώς και να υποχρεωθεί ο καθού να της καταβάλει μηνιαίως ως προσωρινή διατροφή σε χρήμα το πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα ποσό τετρακοσίων πενήντα (450) ευρώ για λογαριασμό του ανηλίκου τέκνου τους ... του οποίου ασκεί την επιμέλεια και αδυνατεί να διαθρέψει τον εαυτό του, νομιμοτόκως από την καθυστέρηση κάθε δόσης τους καθώς και να απειληθεί σε βάρος του καθού χρηματική ποινή και προσωπική κράτηση για κάθε παράβαση της εκδοθησομένης απόφασης επί της αμέσως προηγούμενης διάταξης. Η αίτηση παραδεκτώς και αρμοδίως έχει εισαχθεί προς συζήτηση στον παρόν Δικαστήριο κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 686 επΚΠολΔ) και είναι νόμιμη εκτός από το παρακάτω αίτημα στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1389, 1390, 1485, 1486, 1489, 1493, 1496, 1498, 1510, 1511, 1520, 1532 ΑΚ, 728 παρ. 1 α, 729 παρ. 1 και 2 και 735 ΚΠολΔ. Το αίτημα περί απειλής χρηματικής ποινής και προσωπικής κράτησης για κάθε παράβαση της εκδοθησομένης απόφασης είναι απορριπτέο ως μη νόμιμο, διότι η αξίωση για διατροφή ικανοποιείται με τα διατάξεις των άρθρων 953 επ. ΚΠολΔ και συνεπώς δεν χρειάζεται προσφυγή σε εκείνες του άρθρου 946 ΚΠολΔ για την έμμεση εκτέλεση (Μπρίνιας ο.π. αρθ 941 παρ. 205). Πρέπει επομένως η αίτηση κατά το μέρος που κρίθηκε νόμιμη να ερευνηθεί περαιτέρω κατ' ουσίαν συνεκδικαζόμενη με την παραπάνω από 25-5-2012 αίτηση λόγω της συνάφειας που υπάρχει μεταξύ τους και διότι έτσι επιταχύνεται η διεξαγωγή της δίκης και μειώνονται τα έξοδα (άρθρα 31, 246, 682 ΚΠολΔ). Από τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων των διαδίκων, ... και ... οι οποίοι εξετάσθηκαν στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου, τις προσκομιζόμενες από τον αιτούντα-καθού υπ' αριθ. 1058, 1062, 1063/6-8-2012 ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον του Ειρηνοδίκη Πειραιώς και τις προσκομιζόμενες από της καθής-αιτούσα υπ' αριθ. 1059, 1060, 1061/6-8-2012 ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον του Ειρηνοδίκη Πειραιώς οι οποίες ελήφθησαν ύστερα από νομότυπη κλήτευση των διαδίκων, από την προσωπική επικοινωνία του Δικαστή του Δικαστηρίου τούτου με το ανήλικο τέκνο των διαδίκων καθώς και από τα έγγραφα που οι διάδικοι με επίκληση προσκομίζουν, πιθανολογούνται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Οι διάδικοι τέλεσαν μεταξύ τους την 22-2-2003 νόμιμο γάμο από τον οποίο απέκτησαν ένα τέκνο την ... που γεννήθηκε την 7-5-2005. Οι σχέσεις των διαδίκων δεν υπήρξαν αρμονικές και στις αρχές του 2011 διακόπηκε η έγγαμη συμβίωση τους με την αποχώρηση του καθής-αιτούσας από την συζυγική οικία. Έκτοτε αυτή εγκαταστάθηκε στο διαμέρισμα του συντρόφου της που βρίσκεται στα Καμίνια μαζί με το ανήλικο τέκνο τους, ενώ ο αιτών-καθού παρέμεινε στην συζυγική οικία που ανήκει στην ιδιοκτησία του στο Πέραμα. Με το από 9-5-2011 ιδιωτικό συμφωνητικό οι διάδικοι συμφώνησαν να ανατεθεί η επιμέλεια του τέκνου τους στην καθής - αιτούσα, ρυθμίσθηκε το δικαίωμα επικοινωνίας του αιτούντος - καθού με το ανήλικο τέκνο του με τον τρόπο που ειδικότερα αναφέρεται σε αυτό και επιπλέον συμφώνησε ο αιτών - καθού να καταβάλει στην καθής-αιτούσα για την διατροφή της ανήλικης θυγατέρα τους το ποσό των 250 ευρώ μηνιαίως. Η ανήλικη μεγαλώνει με την μητέρα της και τον σύντροφο της σε ένα περιβάλλον αυταρχικό, υφίσταται απειλές και εκφοβισμούς από τους παραπάνω, υποβάλλεται σε τιμωρίες από τη μητέρα της για ασήμαντους λόγους, όπως στην περίπτωση εκείνη που αμέλησε να πλύνει τα δόντια της και η μητέρα της για την τιμωρήσει την κλείδωσε μία ολόκληρη μέρα στο δωμάτιο της, επιπλέον δε η καθής-αιτούσα προβαίνει σε ερωτικές περιπτύξεις με το σύντροφο της παρουσία της ανήλικης και δεν φροντίζει καθόλου ούτε για την υγιεινή της αλλά ούτε και για την ψυχαγωγία της. Στα πλαίσια της επικοινωνίας του καθού με την ανήλικη θυγατέρα η τελευταία αρνείται να επιστρέψει στη μητέρα της, η οποία βρίσκεται σε αδυναμία να ασκήσει αποτελεσματικά τα καθήκοντα της επιμέλειας του ανηλίκου της και στην προσπάθεια της να του επιβληθεί, συχνά λαμβάνει ανεπίτρεπτα σωφρονιστικά μέτρα που θίγουν την αξιοπρέπεια του, δηλαδή μέτρα όχι παιδαγωγικά αναγκαία, κατά παράβαση του άρθρου 1518 παρ. 2 εδ. β' ΑΚ. Ειδικότερα προβαίνει συχνά πέρα από τις άνω τιμωρίες στη σωματική κακομεταχείριση της ανήλικης, χτυπώντας αυτή σε διάφορα μέρη του σώματος της με τα χέρια ή με ζώνη και τραβώντας της τα μαλλιά προκειμένου κατ' αυτή (καθής-αιτούσα) να τη συνετίσει, με αποτέλεσμα η ανήλικη να αντιδρά καταφεύγοντας στον πατέρα της για να εκφράσει τη δυσαρέσκεια της και για να την προστατεύσει. Τέτοιο περιστατικό συνέβη την 2-5-2012 όπου ο αιτών καθού κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας του με την ανήλικη θυγατέρα του διαπίστωσε ότι την ανήλικη την είχε χτυπήσει η μητέρα της με τη ζώνη στα πλευρά της και για το λόγο αυτό μετέβη με αυτή στο εφημερεύον παιδιατρικό τμήμα του Τζανείου Νοσοκομείου στον Πειραιά όπου διαπιστώθηκε ότι αυτό έφερε εκδορά ολίγων χιλιοστών γραμμοειδή κατά τη μέση μασχαλιαία γραμμή μεταξύ 4ης και 5ης πλευράς αριστερά, επιπλέον συνεστήθη στον αιτούντα από την αρμόδια παιδοψυχίατρο του ιδίου ως άνω Νοσοκομείου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για έκδοση εισαγγελικής εντολής με σκοπό την παιδοψυχιατρική εκτίμηση της ανήλικης. Ακολούθως την επομένη ημέρα ο αιτών υπέβαλε ενώπιον του αρμοδίου Εισαγγελέως Πρωτοδικών Πειραιώς μήνυση κατά της καθής για παράβαση των διατάξεων του Ν. 3500/2006. Περαιτέρω από τα ίδια πιο πάνω αποδεικτικά στοιχεία αποδείχθηκε ότι ο πατέρας της ανήλικης, όσο αυτή βρίσκεται μαζί του, της παρέχει όλες εκείνες τις υπηρεσίες που χρειάζεται για μία ήσυχη και επιμελημένη διαβίωση στην οικία του. Το ανήλικο αισθάνεται κοντά του την ασφάλεια και την σιγουριά που πρέπει να νιώθουν τα παιδιά της ηλικίας του και επιθυμεί για το λόγο αυτό να βρίσκεται μαζί του. Μάλιστα, όπως προαναφέρθηκε, στον πατέρα της απευθύνεται, όπως και στην αδελφή του και θεία της που διαμένει στην ίδια οικοδομή με αυτόν όταν η μητέρα της την κακομεταχειρίζεται, αρνούμενη να επιστρέψει στη συνέχεια σ" αυτήν. Αντίθετα, όπως πιθανολογήθηκε η μητέρα της ανήλικης δεν ανταπεξέρχεται επαρκώς στα μητρικά της καθήκοντα, δεν προσπαθεί να αναπτύξει εποικοδομητικά και με δημιουργικό τρόπο την προσωπικότητα της, δεν παρέχει στο ανήλικο τέκνο της το απαιτούμενο οικογενειακό περιβάλλον για την ψυχική του ισορροπία, την ολοκληρωμένη και υγιή ψυχοπνευματική του ανάπτυξη και τη διαμόρφωση της προσωπικότητας του, ούτε μπόρεσε να εξασφαλίσει τις κατάλληλες συνθήκες για την προσαρμογή του στις νέες περιστάσεις που δημιουργήθηκαν λόγω της διάστασης των γονέων της, το δε ανήλικο τέκνο της δεν αισθάνεται ότι βρήκε στο πρόσωπο της μητέρας το στήριγμα της ζωής που επιζητεί αυτό. Πέραν δε τούτων προέκυψε, ότι η μητέρα του ανηλίκου καλλιεργεί αισθήματα αντιπάθειας αυτού προς τον πατέρα του και προσπαθεί να το αποξενώσει απ' αυτόν. Ενόψει όλων των ανωτέρω και με αποκλειστικό γνώμονα το πραγματικό συμφέρον του ανήλικου τέκνου των διαδίκων, το Δικαστήριο κρίνει ότι η επιμέλεια αυτού πρέπει προσωρινά να ανατεθεί στον πατέρα του, ο οποίος θα ανταποκριθεί με επιτυχία στα πρόσθετα αυτά καθήκοντα και ο οποίος μέχρι σήμερα μεριμνά πραγματικά με ενδιαφέρον και στοργή για την ομαλή ψυχοσωματική του ανάπτυξη το δε ανήλικο είναι προσκολλημένο σε αυτόν και έχει αναπτύξει με τον πατέρα του ισχυρούς συναισθηματικούς δεσμούς. Η εργασία του ως λιμενεργάτη στον ΟΛΠ δεν τον εμποδίζει στην επίδειξη της αρμόζουσας φροντίδας για την ανατροφή της ανήλικης θυγατέρα του, στα καθήκοντα του δε αυτά έχει τη συνεχή συνδρομή και συμπαράσταση τόσο της μητέρας του όσο και της αδελφής του που διαμένουν στην ίδια οικοδομή με αυτόν. Ο ισχυρισμός της καθής ότι τα ανήλικα δεκάχρονα τέκνα της αδελφή του αιτούντος ... τόσο κατά τη διάρκεια παιχνιδιού όσο και κατά τη διάρκεια του ύπνου εξερευνούν το σώμα της ανήλικης, την αγγίζουν σε απόκρυφα σημεία και τη φιλάνε στο στόμα δεν πιθανολογήθηκε από το ως άνω αποδεικτικό υλικό. Κατ' ακολουθίαν των ανωτέρω πρέπει να απορριφθεί η από 29-6-2012 και με αριθ. καταθ. 3298/2012 αίτηση καινά γίνει δεκτή η από 25-5-2012 και με αριθμό καταθ. 2871/2012 αίτηση ως κατ' ουσίαν βάσιμη, κατά τα διαλαμβανόμενα ειδικότερα στο διατακτικό της παρούσας.

Tέλος τα δικαστικά έξοδα πρέπει να συμψηφισθουν μεταξύ των διαδίκων λόγω της ιδιότητας αυτών ως συζύγων (άρθρο 179 ΚΠολΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Συνεκδικάζει αντιμωλία των διαδίκων τις αναφερόμενες στο σκεπτικό αιτήσεις.

Απορρίπτει την από 29-6-2012 και με αριθ. καταθ. 3298/2012 αίτηση.

Δέχεται την από 25-5-2012 και με αριθμό καταθ. 2871/2012 αίτηση.

Αναθέτει προσωρινά την άσκηση της επιμέλειας του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων, ..., στον αιτούντα-πατέρα του.

Συμψηφίζει τα δικαστικά έξοδα μεταξύ των διαδίκων.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στον Πειραιά, στις 13-11-2012 σε έκτακτη και δημόσια συνεδρίαση, στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου, με απόντες τους διαδίκους και τους πληρεξουσίους δικηγόρους τους, με την παρουσία και της Γραμματέα Καλλιόπης Γιοκαρίνη.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ